Hudson House Motel500 N Ed Carey Dr Harlingen, TX78550(956) 428-8911hudsonhousemotel@gmail.com